GET FREE TICKET BE A SPONSOR

Slide 7 SESSIONS 20+ BOOTHS 50+ SPEAKERS 1000+ ATTENDEES

AGENDA

BUY TICKET

 • VÉ MIỄN PHÍ

 • Tham dự phiên khai mạc, các Hội thảo chuyên đề (trong 02 ngày 06-07/7), Triển lãm
 • Được nhận thông tin/tài liệu về sự kiện
 • ĐĂNG KÝ
 • VÉ VIP 1

 • Tham dự phiên khai mạc, các Hội thảo chuyên đề, Triển lãm (trong 01 ngày 6/7 hoặc 7/7)
 • Được nhận thông tin/tài liệu về sự kiện
 • Ăn trưa (trong 01 ngày 6/7 hoặc 7/7)
 • 1.000.000 VND
 • ĐĂNG KÝ
 • VÉ VIP 2

 • Tham dự phiên khai mạc, các Hội thảo chuyên đề, Triển lãm (cả 02 ngày 6/7 và 7/7)
 • Được nhận thông tin/tài liệu về sự kiện
 • Ăn trưa (cả 02 ngày 6/7 và 7/7)
 • 2.000.000 VND
 • ĐĂNG KÝ
 • VÉ MIỄN PHÍ

 • Tham dự phiên khai mạc, các Hội thảo chuyên đề (trong 02 ngày 6-7/7), Triển lãm
 • Được nhận thông tin/tài liệu về sự kiện
 • ĐĂNG KÝ
 • FREE TICKET

 • Participate in the Opening Session, all Seminars (on 6-7/7), Exhibition
 • Receive information/materials of the Summit
 • REGISTER
 • VÉ VIP 1

 • Tham dự phiên khai mạc, các Hội thảo chuyên đề (trong 01 ngày 6/7 hoặc 7/7), Triển lãm
 • Được nhận thông tin/tài liệu về sự kiện
 • Sử dụng VIP Lounge (trong 02 ngày 6-7/7)
 • Ăn trưa (trong 01 ngày 6/7 hoặc 7/7)
 • 1.000.000 VND
 • ĐĂNG KÝ
 • VIP 1 TICKET

 • Participate in the Opening Session, all Seminars (on 7/7 or 7/7), Exhibition
 • Receive information/materials of the Summit
 • Access to VIP lounge area (on 6-7/7)
 • Lunch (on 6/7 or 7/7)
 • 1.000.000 VND
 • ĐĂNG KÝ
 • VÉ VIP 2

 • Tham dự phiên khai mạc, các Hội thảo chuyên đề (trong 02 ngày 6-7/7), Triển lãm
 • Được nhận thông tin/tài liệu về sự kiện
 • Sử dụng VIP Lounge (trong 02 ngày 6-7/7)
 • Ăn trưa (trong 02 ngày 6-7/7)
 • 2.000.000 VND
 • ĐĂNG KÝ
 • VIP 2 TICKET

 • Participate in the Opening Session, all Seminars (on 6-7/7), Exhibition
 • Receive information/materials of the Summit
 • Access to VIP lounge area (on 6-7/7)
 • Lunch (on 6-7/7)
 • 2.000.000 VND
 • REGISTER

Slide ORGANIZER SILVER SPONSORS CO-SPONSOR EXHIBITORS SUPPORTERS TÀI TRỢ TRUYỀN THÔNG