ĐĂNG KÝ THAM DỰ

 • VÉ MIỄN PHÍ

 • Tham dự phiên khai mạc, các Hội thảo chuyên đề (trong 02 ngày 6-7/7), Triển lãm
 • Được nhận thông tin/tài liệu về sự kiện
 • ĐĂNG KÝ
 • VÉ VIP 1

 • Tham dự phiên khai mạc, các Hội thảo chuyên đề (trong 01 ngày 6/7 hoặc 7/7), Triển lãm
 • Được nhận thông tin/tài liệu về sự kiện
 • Sử dụng VIP Lounge (trong 02 ngày 6-7/7)
 • Ăn trưa (trong 01 ngày 6/7 hoặc 7/7)
 • 1.000.000 VND
 • ĐĂNG KÝ
 • VÉ VIP 2

 • Tham dự phiên khai mạc, các Hội thảo chuyên đề (trong 02 ngày 6-7/7), Triển lãm
 • Được nhận thông tin/tài liệu về sự kiện
 • Sử dụng VIP Lounge (trong 02 ngày 6-7/7)
 • Ăn trưa (trong 02 ngày 6-7/7)
 • 2.000.000 VND
 • ĐĂNG KÝ